ตัวอย่างแบบทดสอบ | 83
ข้อมูลผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2561

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2560

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2559

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2558

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2557

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2556

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2555

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2554

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2553

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2552

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2551

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2550

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2549

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2548

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2547

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2546

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2545

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2544