ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2562
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจําปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2562
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2562
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)