ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2562
เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสม(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจําปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2562
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
  กำหนดการประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2562 (ACM)  
  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง (แบบฟอร์ม สนง. ก.พ.)