ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2565
เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสม(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)