ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2566
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)