ประกาศจาก ก.พ. กลับสู่หน้าหลัก | 50
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน ประจำปี 2557

  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2557 เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสม(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2557 เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสม(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารสรุปข้อมูลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   รายชื่อผู้สมัครสอบทุน  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ระเบียบ และวิธีการสอบ  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2557 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบทุนกระทรวงวิทย์  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษา)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   กำหนดการสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษา)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   กำหนดวัน เวลาสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2557 (วิชาที่สอบตามหน่วยทุน)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุน และหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)  
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุน (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  

ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบโปรดทราบ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้เข้าไปดู "คู่มือแนะนำการสมัครสอบ" ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซด์
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ
 

ผู้สมัครโปรดทราบ
1. ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วจะมีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบทุกคน ให้เข้าไป "ค้นหาสถานที่สอบ" ได้
2. การค้นหาสถานที่สอบเข้าไปคลิกที่หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ระบบจะขึ้นให้กรอก เลขประจำตัวประชาชน กดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูล เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล วัน เวลา และสถานที่สอบให้พิมพ์เก็บไว้
3.การค้นหารายชื่อ และสถานที่สอบ ทางไฟล์ PDF จะเสียเวลามาก ให้ใช้การค้นหาสถานที่สอบตามข้อ 2 จะรวดเร็วกว่า

ผู้เข้าสอบต้องนำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป มามอบให้หัวหน้าห้องสอบ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ