ประกาศจาก ก.พ. | 84
ประกาศ

   
  รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2567
                  (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หน่วยที่ 670320004
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567 หน่วยที่ 670120101  
  รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนวิวัฒไชยนุสรณ์ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567  
  เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567 หน่วยที่ 670120101  
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2567
                 (ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
  เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2567 (ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
                  ประจำปี 2566(ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2567
                (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
  เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2567
                (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หน่วยที่ 670320004
 
 
 
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2567
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
 
 
   
  เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
  เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
  เรื่อง ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
  เรื่อง ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2567
                (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
  กำหนดวัน เวลา การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
 
 
   
  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567  
  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2567  
  รายละเอียดแนวทางการศึกษาทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการ
                 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
                 ไปศึกษาระดับปริญญาตรีโท เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2567
 
  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2567  
  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2567  
  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
                  ประจำปี 2566

 
  กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
  หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุน(ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1)  
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบโปรดทราบ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้เข้าไปดู "คู่มือแนะนำการสมัครสอบ" ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซด์
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ
 

ผู้สมัครโปรดทราบ
1. ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วจะมีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบทุกคน ให้เข้าไป "ค้นหาสถานที่สอบ" ได้
2. การค้นหาสถานที่สอบเข้าไปคลิกที่หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ระบบจะขึ้นให้กรอก เลขประจำตัวประชาชน กดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูล เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล วัน เวลา และสถานที่สอบให้พิมพ์เก็บไว้
3.การค้นหารายชื่อ และสถานที่สอบ ทางไฟล์ PDF จะเสียเวลามาก ให้ใช้การค้นหาสถานที่สอบตามข้อ 2 จะรวดเร็วกว่า

ผู้เข้าสอบต้องนำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป มามอบให้หัวหน้าห้องสอบ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ