ประกาศจาก ก.พ. | 84
ประกาศ

   
  ผู้มีสิทธิได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2564  
  ผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ ประจำปี 2564  
  ผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2564  
  ผู้มีสิทธิได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564  
  ผู้มีสิทธิได้รับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2564  
  เอกสารหมายเลข 1  
  เอกสารหมายเลข 2  
  เอกสารการรายงานตัว ส่งเอกสารมาทาง e-mail : nitcharee@ocsc.go.th หรือโทรสารหมายเลข 0–2547–1954
สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0–2547–1950 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564
 
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2564
เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสม(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
  แบบฟอร์มอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง
ประจำปี 2564
 
  ใบสรุปข้อมูลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
  กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนกระทรวงการต่างประเทศ ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนวิวัฒนไชยนุสรณ์ และทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย และทุนวิวัฒน์ไชยนุสรณ์ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
  ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนวิวัฒน์ไชยานุสรณ์และทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
  หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุน(ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1)  
   
  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2564  
  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564  
  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2564  
  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564  
  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2564

 
  กำหนดวัน เวลาสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบโปรดทราบ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้เข้าไปดู "คู่มือแนะนำการสมัครสอบ" ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซด์
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ
 

ผู้สมัครโปรดทราบ
1. ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วจะมีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบทุกคน ให้เข้าไป "ค้นหาสถานที่สอบ" ได้
2. การค้นหาสถานที่สอบเข้าไปคลิกที่หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ระบบจะขึ้นให้กรอก เลขประจำตัวประชาชน กดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูล เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล วัน เวลา และสถานที่สอบให้พิมพ์เก็บไว้
3.การค้นหารายชื่อ และสถานที่สอบ ทางไฟล์ PDF จะเสียเวลามาก ให้ใช้การค้นหาสถานที่สอบตามข้อ 2 จะรวดเร็วกว่า

ผู้เข้าสอบต้องนำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป มามอบให้หัวหน้าห้องสอบ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ